กรมทรัพยากรธรณี

29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

  • แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  • เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

* แบบฟอร์ม ITA-o29 ของ ปปช.

 

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี