กรมทรัพยากรธรณี

DMR Special Talk ครั้งที่ 2 เรื่อง “ธรณีอีสาน ความยุ่งยากในความเรียบง่าย”

โดย ดร. นเรศ สัตยารักษ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัย ขอนแก่น วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม กรมทรัพยากรธรณี

PDF Title