กรมทรัพยากรธรณี

กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ

QR Code Youtube

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

QR Code สื่อประชาสัมพันธ์

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี
รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ดูรายละเอียด