กรมทรัพยากรธรณี

ผลการดำเนินงานทางจริยธรรม

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด