กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดูรายละเอียด

การมอบนโยบาย No Gift Policy

ดูรายละเอียด

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปี พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดูรายละเอียด

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด

สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียด

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้และการสื่อสารของกรมทรัพยากรธรณี

ดูรายละเอียด

มาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด

รายงานสรุปมาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ดูรายละเอียด

สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมทรัพยากรธรณีให้กับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียด

งานจริยธรรม