กรมทรัพยากรธรณี

รายงานการกำกับติดติดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รอบ 6 เดือน