กรมทรัพยากรธรณี

คณะผู้บริหาร

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายพิชิต สมบัติมาก

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายทินกร ทาทอง

ผู้ตรวจราชการกรม

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายสมศักดิ์ วัฒนปฤดา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายธวัชชัย เชื้อเหล่าวานิช

รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาธรณีวิทยา

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายนิมิตร ศรคลัง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางอัปสร สอาดสุด

ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว

เลขานุการกรม

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายปรีชา สายทอง

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวกฤตยา ปัทมาลัย

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรแร่

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายสมศักดิ์ วัฒนปฤดา

ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวปานใจ สารพันโชติวิทยา

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสุภาภรณ์ วรกนก

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางธัญญธร โทนรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายธีรพงษ์ ทองมาก

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางอดิภา ศรีวิลาศ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายสุทธิศักดิ์ โทวนิช

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวศิรประภา ชาติประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวดรุณี สายสุทธิชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายสุธี จงอัจฉริยกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4

องค์กรของเรา