กรมทรัพยากรธรณี

ขั้นตอนและระยะเวลาการจำหน่ายแผนที่

การจำหน่ายเอกสาร หนังสือ แผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนงาน “การจำหน่ายเอกสาร หนังสือ แผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

สรุป

  1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที
  2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 3 ขั้นตอน 30 นาที

2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

สรุป

  1. ช่วงยื่นคำขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 10 นาที
  2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 3 ขั้นตอน 20 นาที
    ยกเว้นการจำหน่ายแผนที่ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000 และแผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด มาตราส่วน 1:250,000 ซึ่งมีจำหน่ายที่ส่วนแผนที่ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี

งานจริยธรรม