คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)

ขนาดอักษร

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)