คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)

ขนาดอักษร

คำสั่งที่ 1/2566 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

คำสั่งที่ 1/2566 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ