คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)

ขนาดอักษร

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินและได้รับรางวัลเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2566 (Thailand Green and Smart Mining Awards 2023)

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินและได้รับรางวัลเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2566 (Thailand Green and Smart Mining Awards 2023)

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินและได้รับรางวัลเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล ปี พ.ศ. 2566 (Thailand Green and Smart Mining Awards 2023)

จำนวน 5 สถานประกอบการ แบ่งเป็น 2 ประเภทกิจการ ดังนี้

ประเภทกิจการเหมืองแร่ จำนวน 5 สถานประกอบการ ดังนี้
1) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (จังหวัดสระบุรี)
2) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) (จังหวัดสระบุรี)
3) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
4) บริษัท ศิลาสานนท์ จำกัด (จังหวัดสระบุรี)
5) บริษัท ตรังยูซี จำกัด (จังหวัดตรัง)

ประเภทกิจการเกี่ยวเนื่องกับแร่ จำนวน 1 สถานประกอบการ คือ
1) บริษัท ตรังยูซี จำกัด (จังหวัดตรัง)