กรมทรัพยากรธรณี

โครงสร้างองค์กร

อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด

องค์กรของเรา