กรมทรัพยากรธรณี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและค่านิยมหลักขององค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีตามแนววิถีใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  2. บริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยโดยการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
  3. สำรวจ ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการข้อมูล เผยแพร่ความรู้ บริการทางวิชาการ และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
  4. พัฒนายกระดับขีดความสามารถองค์กรเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ภารกิจ

สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

ค่านิยมหลักขององค์กร

  1. ความรู้คู่คุณธรรม (Moral Principle) 
  2. เชี่ยวชาญในหน้าที่ (Specialist)
  3. รับผัดชอบต่อสังคม (Social responsibility)
  4. เอกภาพและบูรณาการแห่งองค์กร (Unity Spiritual)

องค์กรของเรา