กรมทรัพยากรธรณี

Management Team

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mrs. Oranuj Lorphensri

Director General

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Suwapak Imsamut

Deputy Director General

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ

Deputy Director General

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Tinnakorn Tatong

Department Operation Inspector

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายสุวิทย์ โคสุวรรณ

Specialist and Advisor on Geological Resources Management

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

- unoccupied -

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาธรณีวิทยา

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Nimit Sornklang

Director of the Geotechnology Division

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางอัปสร สอาดสุด

Director of the Geology Division

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว

Secretary of the Department

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายปรีชา สายทอง

Director of the Fossil Preservation Division

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Miss Krittaya Pattamalai

Director of the Mineral Resources Division

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Somsak Wathanaprida

Director of the Environmental Geology Division

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Miss Panjai Saraphanchotwitthaya

Director of the Geological Resources Analysis and Testing Division

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mrs. Supaporn Worakanok

Director of the Geological Resources Conservation and Management Division

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mrs. Dhanyadhorn Thonarat

Director of the Information Technology and Communication Center

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นายธีรพงษ์ ทองมาก

Director of the Legal Affairs Group

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mrs. Adipa Srivilas

Director of the Internal Audit Group

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Suthisak Thowanich

Director of the Public Sector Development Group

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

นางสาวศิรประภา ชาติประเสริฐ

Director of the Mineral Resources Regional Office 1

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Miss Darunee Saisuttichai

Director of the Mineral Resources Regional Office 2

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Mr. Sutee Jongauchriyakul

Director of the Mineral Resources Regional Office 3

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

Miss Orn-uma Summart

Director of the Mineral Resources Regional Office 4