กรมทรัพยากรธรณี

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ดูรายละเอียด

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

ดูรายละเอียด

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ดูรายละเอียด

การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ดูรายละเอียด