กรมทรัพยากรธรณี

Integrity and Transparency Assessment

รายการข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparent Accessment: OIT)