กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายการข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

(Open Data Integrity and Transparent Accessment: OIT 2022)