กรมทรัพยากรธรณี

การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เกณฑ์การประเมิน ข้อที่ 1 องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

รายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน ข้อที่ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

รายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน ข้อที่ 3 องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อที่ 2 อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร

รายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน ข้อที่ 4 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3

รายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน ข้อที่ 5 องค์กรมีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงานมีการปรับปรุงหรือพัฒนามีการทบทวนหรือถอดบทเรียนเพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3

รายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน ข้อที่ 6 องค์กรมีการยกย่องเชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3

รายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน ข้อที่ 7 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 เพิ่มมากขึ้น องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

รายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน ข้อที่ 8 องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 โดยจัดทำเป็นเอกสารและจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ

รายละเอียด

เกณฑ์การประเมิน ข้อที่ 9 องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมและมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆได้

รายละเอียด