กรมทรัพยากรธรณี

01 โครงสร้าง

  • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
  • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

อำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด