กรมทรัพยากรธรณี

งานพัฒนาระบบบริหาร

ตัวชี้วัด KPI

ดูรายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

ดูรายละเอียด

การดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการเร่งด่วน

ดูรายละเอียด

โครงสร้างของส่วนราชการ

ดูรายละเอียด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

ดูรายละเอียด