กรมทรัพยากรธรณี

05 ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  • แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
  • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/home/

URL อ้างอิง : https://www.dmr.go.th/one-page/

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

หน้าเพจอ้างอิง:

  1. หน้าหลัก
  2. ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์