กรมทรัพยากรธรณี

ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / กฏหมาย

ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรธรณี

ดูรายละเอียด

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ดูรายละเอียด

การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

ดูรายละเอียด

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม

ดูรายละเอียด

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียด