กรมทรัพยากรธรณี

มาตรฐานความโปร่งใส

รูปภาพของกรมทรัพยากรธรณี

แต่งตั้งที่ปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรธรณี

ดูรายละเอียด

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับกอง

ดูรายละเอียด